English icon English
County Hall Purple - Porffor Neuadd y Sir

Goleuo i gefnogi Dydd Mawrth Porffor

Lighting up to support Purple Tuesday

Bydd Neuadd y Sir yn cael ei goleuo mewn porffor yfory (dydd Mawrth 7 Tachwedd) i gefnogi Dydd Mawrth Porffor – diwrnod sy'n ymroddedig i wella profiad y cwsmer i bobl anabl a'u teuluoedd.

Nod Dydd Mawrth Porffor – sy'n cael ei ddathlu'n flynyddol - yw gwneud sefydliadau'n ymwybodol o'r cyfleoedd masnachol a chymdeithasol niferus sydd ar gael iddynt unwaith y byddant yn dod yn fwy cynhwysol o ran anabledd.

Mae'r diwrnod hefyd yn hyrwyddo'r Bunt Borffor, sy'n cyfeirio at bŵer gwario pobl anabl a'u teuluoedd. Yn y DU yn unig, amcangyfrifwyd yn ddiweddar ei bod yn werth £274 biliwn syfrdanol a dywedir ei fod yn codi 14% y flwyddyn.

Mae Cyngor Sir Penfro yn cyflogi dau Swyddog Mynediad sy'n gweithredu fel pwynt cyswllt ac yn darparu cyngor mewn perthynas â phob ymholiad sy'n ymwneud â materion anabledd gan gynnwys parcio anabl, cyrbau wedi'u gostwng, mynediad at gyfleusterau cyhoeddus ac adeiladau, y Ddeddf Cydraddoldeb, ceisiadau cynllunio neu reoli adeiladu ac offer arbenigol megis peiriannau codi cadeiriau gwacáu mewn tân.

Mae gan y Cyngor hefyd Raglen Cyflogaeth â Chymorth sy'n cyflogi mwy na 75 o bobl ag anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar waith.

Mae'r mentrau hyn yn yr awdurdodau lleol yn cynnig cyfleoedd gwaith â chymorth, profiad gwaith, hyfforddiant a chyfleoedd dydd sy'n seiliedig ar waith bob wythnos. Mae'r rhaglen hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr lleol i greu cyfleoedd i bobl ac i gefnogi eu gweithwyr presennol ag anableddau.

Mae rhai enghreifftiau eraill o waith cynhwysiant yn PCC yn cynnwys:

Oriau tawel mewn canolfannau hamdden.

Cynlluniau ar gyfer Toiledau Changing Places (CPTs) yng Nghyfnewidfa Drafnidiaeth Hwlffordd, Glannau Cei y Gorllewin a Chei’r De.

Mabwysiadu'r cynllun llinynnau gwddf Blodau Haul Anableddau Cudd. Ar hyn o bryd mae llinynnau gwddf ar gael ym mhob canolfan hamdden a llyfrgell.

Hyfforddiant ar anableddau cudd, hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl a chydraddoldeb.

Archwiliadau mynediad i adeiladau PCC.

Mae Cyngor Sir Penfro yn Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, sy'n dangos ymrwymiad y sefydliad i recriwtio a chadw aelodau staff anabl.

I gael gwybod mwy am Ddydd Mawrth Porffor, chwiliwch am #PurpleTuesday ar gyfryngau cymdeithasol neu ewch i'r wefan .

I gysylltu â'r Swyddogion Mynediad, ffoniwch 01437 764551 neu e-bostiwch accessofficer@pembrokeshire.go.uk. Am fwy o fanylion am y Rhaglen Cyflogaeth â Chymorth, ewch i wefan y Cyngor

Nodiadau i olygyddion

 

  • Yn y DU, mae gan un o bob pump o bobl anabledd (tua 14.1 miliwn). Mae gan 80% o'r bobl hyn anabledd cudd.
  • Mae gan 53% o aelwydydd yn y DU gysylltiad â rhywun ag anabledd.
  • Mae pedair miliwn o ddefnyddwyr wedi nodi bod ganddyn nhw o leiaf dri nam.
  • Mae costau byw person anabl 25% yn uwch na chostau person nad yw'n anabl.
  • Mae pobl anabl yn gwario £550 y mis ar gyfartaledd ar gostau sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â'u hanabledd.
  • Mae anabledd yn cynyddu'r tebygolrwydd o anfantais mewn gweithgareddau cymdeithasol, incwm, tai a chyflogaeth.
  • Mae pobl anabl yn y DU bron ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith na phobl nad ydynt yn anabl. Fodd bynnag, mae mwy na 4.4 miliwn o bobl anabl mewn gwaith.
  • Dim ond 5 i 6% o bobl ag anabledd dysgu a / neu awtistiaeth sy'n hysbys i Awdurdodau Lleol yn y DU sydd mewn cyflogaeth.