English icon English
Consultation event (updated) - Digwyddiad ymgynghori (diweddarwyd)-2

Dyfodol Hwlffordd - Rydyn ni'n cynllunio'r cam nesaf ar gyfer Hwlffordd - ac rydyn ni am i chi fod yn rhan ohono

The Future of Haverfordwest - We’re planning the next phase for Haverfordwest – and we want you to be a part of it

Mae'r Tîm Adfywio yng Nghyngor Sir Penfro yn cynnal digwyddiad ymgysylltu cymunedol ar 19 a 20 Gorffennaf yn Haverhub (hen adeilad y Swyddfa Bost) i gasglu eich syniadau a'ch mewnbwn ar lunio dyfodol ein tref.

Y digwyddiad ymgysylltu yw'r cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu i sicrhau bod llais y cyhoedd yn cael ei glywed.

Ers blynyddoedd, mae ein tref sirol wedi bod â lle arbennig yng nghalonnau ei thrigolion.

Fel llawer o ganol trefi, mae'n wynebu heriau ac mae'r digwyddiad hwn yn gam allweddol wrth ddiffinio'r ymateb i sicrhau bod tref Hwlffordd yn gwireddu ei photensial yn y dyfodol.

Nod cynlluniau'r Awdurdod Lleol yw creu canol tref fywiog gyda busnesau ffyniannus, a chanolbwynt bywiog i drigolion ac ymwelwyr ei fwynhau. Ond ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain - mae eich llais chi yn bwysig!

Y digwyddiad ymgysylltu cymunedol yw eich cyfle i gael eich clywed. Dewch draw i'n harddangosfa lle byddwn yn gwahodd eich barn ar ein cynlluniau i:

  • Adfywio canol y dref drwy wella'r amgylchedd a'r parth cyhoeddus;
  • Ysgogi glan yr afon, denu busnesau newydd a chreu canolbwynt bywiog i drigolion ac ymwelwyr;
  • Gwella seilwaith: gan gynnwys - Cyfnewidfa Trafnidiaeth newydd, mynd i'r afael ag anghenion cerddwyr a beicwyr a gwella hygyrchedd;
  • Creu mannau agored yng nghanol y dref i'r gymuned eu mwynhau;
  • Gwella cynnig treftadaeth, celfyddydau a diwylliant Hwlffordd a
  • Parhau i gefnogi busnesau lleol presennol.

Mae'r cynlluniau Adfywio ar gyfer Hwlffordd eisoes ar y gweill. Mae adeilad Glan Cei'r Gorllewin bron â’i gwblhau a bydd y gadwyn bwytai, Loungers, yn agor erbyn Rhagfyr 2024 ar y llawr gwaelod.

Mae gwaith wedi dechrau ar bont droed newydd i gymryd lle'r hen bont sydd wedi cyrraedd diwedd ei hoes. Bydd y bont newydd, a fydd wedi'i chwblhau erbyn gwanwyn 2025, yn arwain trigolion ac ymwelwyr o'r Gyfnewidfa Trafnidiaeth draw i fan cyhoeddus newydd rhwng y llyfrgell a Glan Cei’r Gorllewin, lle bydd arwyddion clir yn arwain pobl i Stryd y Bont a Sgwâr y Castell ac yna ymlaen i Gastell Hwlffordd.

Mae gwaith adnewyddu sylweddol ar y castell wedi dechrau i’w warchod fel atyniad treftadaeth allweddol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r gwaith yn cynnwys man ar gyfer digwyddiadau newydd cyffrous y disgwylir iddo gael ei gwblhau yn 2026.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Miller, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Le, y Rhanbarth a Newid Hinsawdd: "Mae hwn yn gam pwysig o ran ymgysylltu â thrigolion Hwlffordd a rhanddeiliaid allweddol i'n helpu i gael gwell dealltwriaeth o'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Bydd hyn yn helpu i lunio sut y gallem fwrw ymlaen â'r ailddatblygiad.

 Nid yw'n ymwneud â brics a morter yn unig; mae'n ymwneud ag adeiladu dyfodol sy'n adlewyrchu anghenion a dyheadau pawb sy'n galw Hwlffordd yn gartref. Hoffem glywed eich syniadau, eich pryderon a'ch gobeithion chi ar gyfer y dyfodol.

 Dyma gyfle i ddangos eich diddordeb mewn bod yn rhan o raglen adfywio ystyrlon, a fydd yn newid wyneb Hwlffordd ac yn paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodol gwell i'n preswylwyr, ein busnesau a'n hymwelwyr."

Felly dewch i ymuno ar naill ai 19 neu 20 Gorffennaf i drafod ac am gyfle i rannu eich gweledigaeth ar gyfer Hwlffordd.

Digwyddiad ymgysylltu Adfywio Hwlffordd:

  • 19 Gorffennaf 2024: 10:00am – 5pm
  • 20 Gorffennaf 2024:10am – 1pm
  • Haverhub, (Hen Adeilad y Swyddfa Bost), Stryd y Cei, Hwlffordd, SA61 1BG.

Mae croeso i chi ddefnyddio'r Gymraeg. Os hoffech wneud hynny, rhowch wybod i ni o leiaf bum niwrnod gwaith cyn y cyfarfod.

E-bost:  futureofhaverfordwest@pembrokeshire.gov.uk

Os na allwch ddod i'r digwyddiad, ewch i www.pembrokeshire.gov.uk/futureofhaverfordwest am fwy o wybodaeth ac i gwblhau'r arolwg.


 Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i greu Hwlffordd sy'n llewyrchus, bywiog ac yn llawn bywyd. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eich gweld chi yno!

Mae'r digwyddiad ymgysylltu hwn yn cael ei ariannu drwy'r Gronfa Ffyniant Bro.