English icon English
Toiledau Salterns, Dinbych-y-pysgod

Nod strategaeth toiledau yw cadw cyfleusterau ar agor

Toilet strategy aims to keep conveniences open

Mae cynllun ar gyfer toiledau cyhoeddus yn y dyfodol yn blaenoriaethu cadw cynifer o gyfleusterau ar agor ag y bo modd.

Cymeradwywyd Strategaeth Toiledau Lleol 2023 gan Gabinet Cyngor Sir Penfro yn ei gyfarfod ddydd Llun (24 Ebrill).

Mae strategaeth yn ofynnol o dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 a’i nod yw annog ystyriaeth ehangach i opsiynau sydd ar gael ar gyfer darpariaeth ddewisol toiledau at ddefnydd y cyhoedd.

Bwriad y strategaeth yw helpu mynd i’r afael â’r heriau presennol sy’n wynebu Awdurdodau Lleol wrth barhau i gynnal darpariaeth yn ystod cyfnod o bwysau ariannol sylweddol.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar gyfer Gwasanaethau Trigolion, y Cynghorydd Rhys Sinnett: “Rwy’n gwybod mewn rhai ardaloedd bod y strategaeth hon yn cael ei gweld fel cynllun i gau toiledau – nid dyna ydyw o gwbl.

“Mae’r weinyddiaeth hon yn gwneud popeth o fewn ei gallu i gadw cynifer o’r cyfleusterau cyhoeddus angenrheidiol hyn â phosibl yn agored ledled y sir, ac yn wir, buddsoddi ynddyn nhw.

“Rydyn ni’n gwybod bod toiledau’n cael eu gwerthfawrogi, fel yr amlygwyd nid yn unig yn ymarfer ymgynghori’r strategaeth, ond hefyd trwy’r ohebiaeth sylweddol y bydd y cyngor a ninnau fel aelodau unigol wedi’i derbyn ar y mater hwn. Dyna yn union pam rydyn ni’n chwilio am fodelau gweithredu cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.”

Cytunwyd ar gynnig i ddefnyddio incwm meysydd parcio i ariannu, ac felly sicrhau dyfodol, tua 20 o doiledau yn un o feysydd parcio’r Cyngor, neu gerllaw, gan y Cabinet yn y gorffennol.

Bydd arian Premiwm y Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi yn cael ei ddefnyddio i gadw gweddill y rhwydwaith yn agored nid cyn mis Tachwedd 2023 tra bod trafodaethau gyda rhanddeiliaid, yn cynnwys y Parc Cenedlaethol, yn parhau.

Wrth siarad yng nghyfarfod y Cabinet, gwnaeth y Cynghorydd Paul Miller, Dirprwy Arweinydd, yn glir ei fod yn gefnogol i gadw cynifer o doiledau’r Cyngor ar agor ag y bo modd.

Ychwanegodd: “Mae’n amlwg nad yw’n rhesymol i rai sefydliadau eraill dderbyn degau o filoedd o bunnoedd, mewn rhai achosion, o incwm o feysydd parcio, ac incwm rhent ychwanegol mewn rhai achosion, ond yn disgwyl i CSP dalu am y cyfleusterau cyhoeddus yn y meysydd parcio hynny.

“Dydy hynny ddim yn deg i’r rhai sy’n talu’r Dreth Gyngor, ac rwy’n gobeithio trwy drafodaethau synhwyrol y byddant yn dod i weld hyn.”

Mae’r gallu wedi’i gynnwys yn y strategaeth i’r Awdurdod Lleol gau rhai toiledau lle na ellir dod o hyd i gyllid amgen, gan gynnwys cyrff cyhoeddus eraill, ond pwysleisir mai dyma fyddai’r dewis olaf.

Cyhoeddwyd y strategaeth ddrafft yn yr adran Dweud Eich Dweud ar wefan y Cyngor o ddydd Mercher, 1 Chwefror tan ddydd Mercher, 1 Mawrth, gyda ffurflenni ymateb ar gael ar-lein ac mewn copi caled, a daeth cyfanswm o 226 o ymatebion i law.