English icon English
County Hall Haverfordwest Neuadd y Sir Hwlffordd

Achos dros adolygu trefniadaeth ysgolion Sir Benfro i'w drafod yn y Cabinet

Case for review of the organisation of Pembrokeshire schools to be discussed at Cabinet

Bydd Cabinet Cyngor Sir Penfro yn trafod adroddiad yn amlinellu achos dros adolygu trefniadaeth ysgolion yn y Sir yn ei gyfarfod cyntaf wedi'r Etholiad Cyffredinol.

Bydd adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg yn cael ei gyflwyno gan yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg, y Cynghorydd Guy Woodham, yn y cyfarfod ddydd Iau, 11 Gorffennaf.

Fel Awdurdod Addysg Lleol, mae gan Gyngor Sir Penfro ddyletswydd statudol i sicrhau lleoedd ysgol digonol ac addas yn ei ardal. 

Mae'r adroddiad i'r Cabinet yn darparu gwybodaeth sy'n berthnasol i gynllunio lleoedd ysgol yn Sir Benfro ac yn dod i gasgliadau am yr angen i ad-drefnu ei hysgolion er mwyn ychwanegu neu symud lleoedd ysgol yn ystod y 5-10 mlynedd nesaf.

Gofynnir i aelodau ystyried y dystiolaeth i gefnogi adolygu trefniadaeth ysgolion yn Sir Benfro, ac argymell ffordd ymlaen i'r Cyngor Llawn.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at dystiolaeth sy'n ymwneud â dirywiad yn y boblogaeth a'r effaith y mae hyn yn ei chael ar nifer y lleoedd gwag, sy'n arbennig o ddifrifol mewn rhai ysgolion, ac mewn rhai meysydd. 

Mae'r modd y mae’r lleoedd gwag yn effeithio ar gyllidebau ysgolion unigol a'r pwysau cyllidebol cyffredinol ar y Cyngor yn rhan o'r adroddiad.

Cyn cyflwyno unrhyw gynigion penodol ar gyfer ad-drefnu, argymhellir ystyried sefydlu gweithgor â chydbwysedd gwleidyddol ar draws y Siambr i archwilio'r dystiolaeth yn fanylach gyda'r bwriad o ddod â'i ganfyddiadau yn ôl i'r Cyngor Llawn maes o law.