English icon English
Charles Street Milford Haven Aberdaugleddau

Dyfarnu contractwr datblygu Charles Street

Charles Street development contractor award

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dyfarnu'r cytundeb gwasanaethau cyn adeiladu ar gyfer datblygiad tai yn Aberdaugleddau i WB Griffiths & Son Ltd.

Mae'r safle yn hen adeilad manwerthu yn Charles Street a gafodd ei ddymchwel yn 2018 gyda chynlluniau i adeiladu cymysgedd o fflatiau 1 a 2 ystafell wely ar gyfer trigolion tai cymdeithasol lleol.  

Bydd y datblygiad yn darparu cartrefi cynaliadwy modern ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, wedi'u cynllunio i fod yn ynni effeithlon iawn ac wedi cael eu hadeiladu i gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Croesawodd y Cynghorydd Jon Harvey, Aelod Cabinet dros Gynllunio a Chyflenwi Tai, ddyfarniad y contract i WB Griffiths & Son Ltd.

Meddai: "Mae'n braf iawn bod cytundeb y gwasanaethau cyn adeiladu ar gyfer ailddatblygu'r safle pwysig hwn yng nghanol tref Aberdaugleddau bellach wedi cael ei ddyfarnu.

"Mae'r safle yn un o nifer a amlygwyd yn rhaglen adeiladu tai'r Cyngor, a phan fydd wedi cael ei gwblhau, bydd y datblygiad yn darparu cartrefi fforddiadwy ychwanegol y mae eu hangen yn fawr yn y dref."

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd y prosiect hwn yn mynd trwy gamau dylunio amrywiol ac opsiynau â chostau i sicrhau bod costau adeiladu'n hyfyw ac yn fforddiadwy.

Os cytunir ar gostau adeiladu, y nod yw i'r gwaith adeiladu ddechrau yn hydref 2024, a disgwylir i'r gwaith adeiladu gymryd tua 12 mis.

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd digwyddiad ymgysylltu â'r gymuned, gan wahodd y gymuned a busnesau i gyfarfod â'r tîm datblygu, gweld cynlluniau cysyniadol, gofyn cwestiynau a darparu adborth gwerthfawr y gallwn ei ystyried mewn dyluniadau terfynol.

Dilynwch dudalen PCC Housing Services i gael mwy o ddiweddariadau datblygu https://www.facebook.com/PCCHousing

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r Tîm Cyswllt Cwsmeriaid drwy housingCLO@pembrokeshire.gov.uk neu 01437 764551.