English icon English

Newyddion

Canfuwyd 14 eitem, yn dangos tudalen 1 o 2

cwpl y tu allan i'w tŷ cyngor newydd Ricky a Jodie Wahrton

Tenantiaid newydd a rhai sy'n dychwelyd yn dathlu cwblhau tai cyngor Tiers Cross

Mae Cyngor Sir Penfro yn dathlu cwblhau datblygiad tai Tudor Place yn Tiers Cross, a adeiladwyd gan Grŵp Tycroes.

outside a row of terraced houses

Datganiad i'r wasg: i'w ryddhau ar unwaith

Ar hyn o bryd mae galw mawr am dai ar draws sir Benfro. Mae hwn, ynghyd â’r nifer cyfyngedig o eiddo sydd ar gael i'w gosod, yn broblem sydd hefyd i’w gweld ar raddfa genedlaethol.

Darren Thomas, Michael Gray, y Cynghorwyr Aled Thomas, Jon Harvey, Michelle Bateman, Gaynor Toft, ac eraill y tu allan i dai newydd

Dathlu cwblhau cam cyntaf Tai Cyngor Johnston

Fe wnaeth contractwyr drosglwyddo allweddi ar gyfer 14 o dai yn natblygiad hir ddisgwyliedig Old School Lane yn Johnston yr wythnos hon.

Y Cynghorwyr Bethan Price a Jon Harvey gyda chontractwyr ar safle adeiladu Glasfryn

Mae gwaith wedi dechrau ar gartrefi Cyngor newydd yn Nhyddewi

Mae'r contract ar gyfer adeiladu saith byngalo newydd yn Nhyddewi wedi'i drosglwyddo i ddatblygwr preifat, GRD Limited, i ddatblygu ar ran y Cyngor.

Adeilad gwyn y tu allan gyda ffenestri carreg a llwyd gyda dreif palmantog.

Pryniannau yn Aberllydan yn rhoi hwb i dai cymdeithasol

Bydd Cyngor Sir Penfro yn ychwanegu chwe chartref newydd at y cyflenwad tai cymdeithasol ac yn helpu i ddarparu tai addas ar gyfer pobl sydd ar y Gofrestr Cartrefi Dewisedig.

tai

Arolwg yn ceisio llunio gwasanaethau tai cyngor yn y dyfodol

Mae tenantiaid tai cyngor yn Sir Benfro yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn cael ei anfon yn fuan gan Gyngor Sir Penfro.

Tîm Wallich

Sefydliad elusennol yn ymgymryd â’r tendr ar gyfer Allgymorth Digartref ar y Stryd

Mae Cyngor Sir Penfro yn hapus i gyhoeddi bod contract ar gyfer y Gwasanaeth Allgymorth Dyfal ar gyfer y Digartref ar y Stryd wedi cael ei ddyfarnu i The Wallich. 

Argraff artistiaid Datblydiad tai Brynhir

Gwahodd y gymuned i ddigwyddiad diweddaru ar ddatblygiad tai Brynhir

Mae'r datblygiad tai arfaethedig ym Mrynhir yn Ninbych-y-pysgod wedi cyrraedd cam pwysig yn y broses ddylunio.

Newport Pembs

Diweddariad ynghylch Tai Gwarchod Maes Ingli

Mae cynllun i ddarparu tai gwarchod newydd ar gyfer pobl hŷn yn Nhrefdraeth wedi cymryd cam ymlaen.

Cwpl sy'n derbyn allwedd i eiddo

Fforwm Landlordiaid i'w gynnal ym mis Awst yn Neuadd y Sir

Mae landlordiaid sector preifat lleol yn cael eu gwahodd i ddarganfod y newyddion diweddaraf o'r sector rhentu preifat mewn Fforwm Landlordiaid ar 3ydd Awst am 6pm yn Neuadd y Sir, Hwlffordd.

Charles Street Milford Haven Aberdaugleddau

Dyfarnu contractwr datblygu Charles Street

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dyfarnu'r cytundeb gwasanaethau cyn adeiladu ar gyfer datblygiad tai yn Aberdaugleddau i WB Griffiths & Son Ltd.

 arfau

Annog tenantiaid cyngor i fynychu digwyddiad Cynnal a Chadw Adeiladau

Bydd sesiwn Panel Tenantiaid Cynnal a Chadw Adeiladau yn cael ei gynnal yn Aberdaugleddau yr wythnos nesaf ar gyfer tenantiaid Cyngor Sir Penfro.