English icon English
Exercise referral scheme

Pâr yn croesawu cynllun ymarfer corff sydd wedi trawsnewid bywydau

Couple hail exercise scheme that has transformed lives

Mae pâr priod wedi croesawu effaith gadarnhaol cynllun ymarfer corff sydd wedi eu helpu i gynnal annibyniaeth a pharhau i fwynhau bywyd.

Cafodd Richard a Gwenda Innes o Pentlepoir eu cyfeirio ar wahân at y Cynllun Ymarfer Corff Cenedlaethol yn 2022 gan ddechrau rhaglen 16 wythnos.

Nod y cynllun, sy'n cael ei redeg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'i gyflwyno yng Nghanolfannau Hamdden Sir Benfro, yw helpu pobl i adsefydlu o amrywiaeth o gyflyrau meddygol gwahanol a byw gyda nhw, cynnal iechyd cyffredinol, gwella gallu gweithredol a gwella ansawdd bywyd trwy weithgarwch strwythuredig.

Mae'r buddion yn cynnwys; pwysedd gwaed is, lefelau colesterol is, lles meddyliol a chymdeithasol uwch, llai o risg o glefyd y galon a strôc, mwy o gryfder, symudedd, cydsymud a chydbwysedd, lefelau ynni gwell, llai o straen, pryder ac iselder. Mae colli pwysau neu ennill pwysau, lle bo hynny'n briodol, yn fanteision hefyd.

Mae Gwenda, sy’n 77 oed, yn aros am lawdriniaeth i osod pen-glin newydd ac roedd angen cryfhau'r cyhyrau o amgylch y pen-glin a rhan isaf y goes.

Roedd Richard, sy’n 79, wedi colli hyder wrth sefyll a cherdded ar ôl cyfres o gwympiadau.

Cafodd y ddau eu cyfeirio at y cynllun yng Nghanolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod a'u rhoi dan oruchwyliaeth Tom Delaney, Gweithiwr Proffesiynol Atgyfeiriadau Ymarfer Corff.

Rhagnodwyd cynllun hyfforddi personol i'r ddau i sicrhau bod yr ymarferion yn ddiogel ac yn effeithiol.

Mae hyn yn cynnwys defnyddio melin draed, beic ymarfer corff ac offer arall dan oruchwyliaeth gyda'r nod o gael cleientiaid i weithio'n annibynnol gydag amser.

Mae'r canlyniad i'r ddau wedi bod yn anhygoel.

Dywedodd Tom: "Mae Richard wedi colli dros stôn ac wedi magu hyder, ac mae ei allu i gyflawni symudiadau o ddydd i ddydd wedi gwella. Wrth iddo nesáu at ei ben-blwydd yn 80 oed, mae'n brawf nad yw byth yn rhy hwyr i wneud newidiadau cadarnhaol.

"Mae Gwenda wedi colli dros ddwy stôn ac wedi datblygu cryfder cyhyrol, ac mae ei choesau bellach yn gryfach sydd wedi gwella swyddogaeth ei phen-glin. Mae ei ffitrwydd aerobig cynyddol a swyddogaeth well ei phen-glin wedi ei galluogi i wneud pethau nad yw hi wedi'u gwneud ers blynyddoedd, fel cerdded i fyny bryniau - roedd Gwenda yn meddwl na fyddai hyn yn bosibl eto.

"Mae rhoi'r hyder a'r cymhwysedd i gleientiaid fel Richard a Gwenda fod yn egnïol yn amlygu pa mor bwysig yw'r cynllun.

"Nid yn unig helpu pobl i fyw bywydau hapusach; nid oes gan gleientiaid iachach, mwy ffit cymaint o angen am driniaeth feddygol a chael ei derbyn i'r ysbyty."

Dywedodd Gwenda fod y gwahaniaeth yn Richard yn arbennig yn arwyddocaol ac roedd y ddau yn parhau i wneud ymarfer corff yng Nghanolfan Hamdden Dinbych-y-pysgod ar ôl diwedd y cwrs: "Mae Richard bellach yn gallu treulio 15 munud ar y felin draed ar gyflymder o 3.5kmya, gosod y beic ar gêr pedwar hefyd am 15 munud, ac yna gwneud 10 munud arall ar y beic llaw.

"Mae e bellach bron yn hyderus i symud o gwmpas y byngalo heb ei ffon gerdded ac mae hefyd yn gallu "cerdded o gwmpas yr ardd. Mae nawr yn dod gyda fi i siopa ac yn cerdded o gwmpas yn gwthio'r troli."

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Sinnett, Aelod Cabinet Cyngor Sir Penfro dros Wasanaethau Preswylwyr: "Mae'n wych clywed yr adborth hwn ar y ffordd y mae'r cynllun hwn yn cael ei redeg yn ein Canolfannau Hamdden yn helpu pobl i fyw eu bywydau gorau posibl.

"Hoffwn ddiolch i'r holl staff ymroddedig sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau preswylwyr.

"Os oes gennych ddiddordeb yn y cynllun, siaradwch â'ch meddyg teulu neu weithiwr meddygol proffesiynol arall a gofynnwch os ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun atgyfeirio i wneud ymarfer corff."

Gall cleientiaid gael at y cynllun atgyfeirio i wneud ymarfer corff ym mhob un o brif Ganolfannau Hamdden Sir Benfro yn Hwlffordd, Aberdaugleddau, Penfro, Dinbych-y-pysgod, Abergwaun a Chrymych.    

Mae cleientiaid yn cael cefnogaeth ac anogaeth barhaus gan eu hyfforddwr drwy gydol eu hamser ar y cynllun, er mai'r nod yn y pen draw yw ymarfer corff annibynnol hirdymor.

Mae cost ar gyfer pob sesiwn sydd wedi cael cymhorthdal i alluogi mwy o bobl i gael mynediad i'r sesiynau.

Ceir mwy o wybodaeth ar wefan Cyngor Sir Penfro.

Nodiadau i olygyddion

Pennawd: Mae Gwenda a Richard Innes wedi canmol y gwahaniaeth mae ymarfer corff wedi ei wneud iddyn nhw. Maent yn y llun gyda Tom Delaney, Gweithiwr Proffesiynol Atgyfeiriadau Ymarfer Corff.