English icon English
bws

Lleihau gwasanaethau bysus oherwydd toriadau cyllid Llywodraeth Cymru a llai o deithwyr

Bus services to be reduced due to Welsh Government funding cuts and lower passenger numbers

Bydd llwybr bysiau yn Sir Benfro yn cael ei effeithio gan doriadau sydd newydd eu cyhoeddi mewn gwasanaethau bysiau ledled gorllewin Cymru.

Bydd amlder llwybr 349 First Cymru yn gostwng o wasaneth bob awr i bob 90 munud yn ystod misoedd y gaeaf (o 29 Hydref ymlaen).

Mae'r llwybr yn gweithredu rhwng Hwlffordd a Dinbych-y-pysgod trwy Johnston, Neyland, Doc Penfro, Penfro, Llandyfái, Hodgeston, Jameston, Maenorbŷr a Phenalun.

Dywedodd y Cynghorydd Rhys Sinnett, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Preswylwyr, y byddai'r Cyngor Sir yn parhau i lobïo Llywodraeth Cymru i gynyddu'r cyllid ar gyfer gwasanaethau bysiau.

"Un o'r pryderon mwyaf uniongyrchol yw'r effaith ar bobl Sir Benfro o ran cyrchu cyfleoedd am gyflogaeth," meddai.

"Yn sgil llai o wasanaethau bysiau, mae llawer o breswylwyr yn wynebu rhwystrau sylweddol o ran cyrraedd y gwaith ac mae'r sefyllfa hon yn bygwth nid yn unig sefydlogrwydd ariannol pobl a'u teuluoedd ond ffyniant economaidd y rhanbarth cyfan.

“Rydym yn derbyn bod hwn yn gyfnod ariannol anodd ond rydym yn annog Llywodraeth Cymru yn gryf i ailystyried ei phenderfyniadau cyllido fel y gall trafnidiaeth gyhoeddus yma ac ar draws Cymru fod yn hygyrch, yn ddibynadwy ac yn hyfyw."

Mae pryderon wedi codi'n ddiweddar y gallai Ebrill 2024 weld llawer o ostyngiadau pellach yn lleol ac ar draws Cymru wrth i gymorthdaliadau ddod i ben.

Mae Cynllun Argyfwng Bysiau (BES) Llywodraeth Cymru a gefnogodd y diwydiant bysiau drwy bandemig Covid bellach wedi cael ei ddisodli gan y Gronfa Bontio ar gyfer Bysiau (BTF) gyda'i chyllideb wedi'i chapio ar £46m ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/2024.

Mae'r cyllid, gyda £4m ohono wedi'i neilltuo i Rwydwaith Traws Cymru, yn cael ei ddosbarthu'n uniongyrchol i weithredwyr bysiau ar draws 22 awdurdod lleol Cymru.

Dywedodd First Cymru mai’r gostyngiad yn ei gyllideb sydd wedi ei orfodi i gyhoeddi'r toriad i wasanaeth 349 yn Sir Benfro.

Gellir gweld amserlen newydd 349 cyn y newidiadau ar wefan First Cymru.