English icon English
Y Cynghorwyr Bethan Price a Jon Harvey gyda chontractwyr ar safle adeiladu Glasfryn

Mae gwaith wedi dechrau ar gartrefi Cyngor newydd yn Nhyddewi

Work has started on new Council homes in St Davids

Mae'r contract ar gyfer adeiladu saith byngalo newydd yn Nhyddewi wedi'i drosglwyddo i ddatblygwr preifat, GRD Limited, i ddatblygu ar ran y Cyngor.

Bydd cam cyntaf prosiect dau gam yn Glasfryn, Tyddewi, yn golygu y bydd tri chartref un ystafell wely a phedwar tŷ dwy ystafell wely yn cael eu hadeiladu.

Bydd y byngalos yn eiddo ynni-effeithlon ac wedi'u hadeiladu i fanyleb EPC A gan gynnwys paneli solar i gynorthwyo tenantiaid gyda chostau rhedeg.

Yn ail gam y datblygiad bydd 11 byngalo arall yn cael eu hadeiladu ar gyfer Cyngor Sir Penfro.

Dywedodd Y Cynghorydd Jon Harvey Aelod Cabinet dros Gynllunio a Chyflwyno Tai: "Rydym ni’n falch iawn o weld gwaith yn mynd rhagddo ar y datblygiad tai hwn yn Nhyddewi lle mae'r galw am gartrefi newydd o'r math hwn yn uchel.

"Y cynllun hwn yw'r diweddaraf yng nghynlluniau'r weinyddiaeth hon i gynyddu faint o dai Cyngor sydd ar gael, sy'n flaenoriaeth allweddol i'r Awdurdod."

seiliau Glasfryn

Ychwanegodd yr Aelod Lleol dros Dyddewi, y Cynghorydd Bethan Price: "Mae'r datblygiad newydd o dai fforddiadwy ar safle Glasfryn yn bwysig iawn i Dyddewi a'r ardal gyfagos.

"Mae'r diffyg tai fforddiadwy ar y penrhyn hwn, ac yn Sir Benfro, yn uchel ac rwyf fi mor falch o weld dechrau cam un gan y bydd yn rhoi gobaith i bobl sydd angen tai fforddiadwy yn enbyd."

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, e-bostiwch y Tîm Cyswllt Cwsmeriaid ar housingCLO@pembrokeshire.gov.uk neu ffoniwch nhw ar 01437 764551, neu edrychwch ar dudalen Facebook Tai.