English icon English
cwpl y tu allan i'w tŷ cyngor newydd Ricky a Jodie Wahrton

Tenantiaid newydd a rhai sy'n dychwelyd yn dathlu cwblhau tai cyngor Tiers Cross

New and returning tenants celebrate completion of Tiers Cross council houses

Mae Cyngor Sir Penfro yn dathlu cwblhau datblygiad tai Tudor Place yn Tiers Cross, a adeiladwyd gan Grŵp Tycroes.

Mae hwn yn gam pwysig a chadarnhaol i denantiaid, gan gynnig newid sylweddol, trwy ddarparu eiddo o ansawdd uchel, sy'n effeithlon yn thermol ac sy'n diwallu anghenion cynyddol tenantiaid, nawr ac yn y dyfodol. 

Roedd y broses o ddyrannu eiddo yn Tudor Place yn ei gwneud yn ofynnol i denantiaid ddangos bod ganddynt gysylltiad lleol â Tiers Cross a'r ardaloedd cyfagos.

Ar ôl cwblhau'r safle, bydd 11 o dai cyngor cynaliadwy a fforddiadwy yn cymryd lle  deg hen gartref parod, a fydd yn cael eu defnyddio i gartrefu tenantiaid cymdeithasol a helpu i fynd i'r afael â'r angen ehangach am dai ledled Sir Benfro.  

Dywedodd Victoria sy’n denant i’r cyngor: "Wedi byw yn Tiers Cross am dros 30 mlynedd, mae gwylio datblygiad Tudor Place wedi bod yn hynod gyffrous. Mae’r Tudor Place newydd wedi dod â bywyd newydd i'r pentref, gyda dyluniad cyfoes a syml yr adeiladau newydd. "Mae'n hynod gyffrous ac rydym ni, fel teulu, yn teimlo'n freintiedig iawn ein bod wedi bod yn ddigon ffodus i gael tenantiaeth. Teulu cyfoes mewn cartref cyfoes."

Ychwanegodd Zoe, tenant arall: "Rydym ni fel teulu yn hynod o hapus i fod yn symud yn ôl gartref i Tiers Cross lle gallwn ddechrau pennod newydd sbon a chreu atgofion newydd."

Croesawodd yr Aelod Cabinet dros Dai, y Cynghorydd Michelle Bateman, y datblygiad ac amlygodd ei gyfraniad i'r strategaeth hirdymor o gynyddu stoc dai y Cyngor.

"Mae ein Rhaglen Datblygu Tai yn defnyddio ystod o ddulliau sy'n cynnwys adeiladu, caffael a gweithio gyda datblygwyr preifat drwy ddarparu eiddo cwbl barod i fyw ynddynt i gynyddu’r stoc tai.

"Mae Strategaeth Tai’r Cyngor yn glir o ran pwysigrwydd cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol, ac ar yr un pryd, cefnogi pobl i fyw'n annibynnol am fwy o amser yn eu cartrefi eu hunain, gyda’r bwriad o ddarparu cartrefi am oes.

Yr ychwanegiad diweddaraf hwn fydd y cyntaf o lawer i'n trigolion yn Sir Benfro," meddai.  

Dywedodd y Cynghorydd Dave Procter, Cadeirydd Cyngor Cymuned Tiers Cross: "Fel cyngor cymuned, rydym wrth ein bodd bod prosiect Tudor Place wedi ei gwblhau. Mae llawer o heriau wedi bod ar hyd y ffordd ond mae'r canlyniad terfynol yn edrych yn wych, rydym yn gobeithio y bydd y preswylwyr newydd yn mwynhau eu cartrefi ac yn dod yn breswylwyr gweithgar yn y gymuned."

 

Yn y llun: Tenantiaid Ricky a Jodie