English icon English
Mae disgyblion a staff Ysgol Templeton yn dathlu gwobr

Ysgol iach i ddisgyblion hapus yn ennill gwobr genedlaethol

Healthy school for happy pupils achieves national award

Mae Gwobr Ansawdd Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru wedi’i chyflwyno i Ysgol Templeton.

Rhoddir y wobr i ysgolion sydd â mentrau lles ar waith sy’n gwasanaethu disgyblion ar y lefel uchaf ac sy’n bodloni’r holl feini prawf a osodir o dan saith pwnc iechyd.

Mae’r ysgol yn gwneud gwaith gwych, gyda diolch arbennig i’r Cydlynydd Ysgolion Iach yn yr ysgol, Oliver Furneaux, sydd wedi arwain y gwaith a dangos tystiolaeth, yn dathlu.

Canfu adolygiad o’r ysgol fod yna nifer o “feysydd o arfer rhagorol” ac roedd yn amhosibl eu cynnwys i gyd yn yr adroddiad terfynol.

Roedd yn cynnwys nifer o feysydd y canfuwyd eu bod yn sefyll allan gan gynnwys canolbwyntio ar iechyd a lles meddyliol ac emosiynol gyda phwyslais cryf ar lais y disgybl.

Mae syniadau’r plant yn cael eu hymgorffori mewn nifer o wahanol grwpiau sy’n cyfrannu at fywyd yr ysgol gan gynnwys Cyngor Ysgol, Pwyllgor Eco, a’r Criw Cymraeg. Mae staff hefyd yn cymryd rhan mewn ystod eang o hyfforddiant i gefnogi anghenion y disgyblion.

Mae mentrau fel Meddwlgarwch, Meddylfryd Twf, Amser Cylch a chynlluniau gwaith Jig-so yn helpu i ddatblygu hyder a hunangred plant ac yn addysgu technegau i reoli straen ac emosiynau anodd.

Amlygwyd y berthynas barchus rhwng disgyblion a staff, a rhwng disgybl a disgybl, ynghyd â bwyd a ffitrwydd, yn “faes rhagorol arall.”

Mae glanweithdra, datblygiad personol, diogelwch a'r amgylchedd hefyd yn feysydd y mae'r ysgol yn rhagori ynddynt, ac roedd yr adolygwyr yn gyffrous i weld bod gwaith ar y gweill tuag at ennill y wobr Platinwm fel rhan o gynllun Eco Ysgolion.

Dywedodd y Pennaeth Kevin Phelps: “Yn ystod yr ymweliad, cafodd yr aseswyr gyflwyniad gan ddisgyblion Ava, Riley, Amelia ac Eiry a siaradodd yn angerddol ac yn hyderus am y gwaith y mae eu hysgol wedi’i wneud i ddod yn ysgol iach.

“Mae iechyd a lles yn sail i'r holl waith sy'n digwydd yn ysgol Templeton. Mae’n flaenoriaeth fawr i’n hysgol ni, ac mae’n arbennig iawn ei bod yn cael ei chydnabod fel hyn.

“Rwy’n falch iawn o’r prosesau niferus sydd gennym ar waith i gefnogi ein dysgwyr a’n staff, i greu amgylchedd dysgu hynod gadarnhaol i bawb. Hoffwn ddiolch yn arbennig i Liz Western, Iechyd Cyhoeddus Cymru, am ei chefnogaeth a’i chred ddiddiwedd yn ein hysgol.” 

Ychwanegodd yr arweinydd Iechyd a Lles, Oliver Furneaux: “Fel ysgol rydym yn falch iawn o dderbyn Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach. Hoffwn longyfarch a diolch i’r holl blant sydd wedi ein helpu i ennill y wobr hon.

“Hoffwn ddiolch yn arbennig i'r plant ar y Pwyllgor Ysgolion Iach a'r Cyngor Ysgol a roddodd gyflwyniad ardderchog a thaith o amgylch ein hysgol i'r dilyswyr.

“Diolch yn olaf i staff Ysgol Templeton, ac asiantaethau allanol, sydd wedi ein helpu ar ein taith Ysgol Iach.”