English icon English
Pembrokeshire County Council logo - Logo Cyngor Sir Penfro

Ceisio cyngor cyfreithiol i fynd i'r afael â gorfodaeth safle tirlenwi Withyhedge

Legal advice sought to address Withyhedge landfill enforcement

Mae Cyngor Sir Penfro wedi ceisio cyngor cyfreithiol ac mae'n ystyried achos cyfreithiol yn erbyn gweithredwyr safle tirlenwi Withyhedge, RML, ynghylch y problemau arogleuon parhaus ar y safle.

Mae'r Cyngor yn bwriadu gofyn i'r Llys am waharddeb sy'n ei gwneud yn ofynnol i RML leihau'r arogl sy’n achosi niwsans i’r cyhoedd sy'n dod o'r safle tirlenwi. Byddai methu â chydymffurfio â'r waharddeb yn ddirmyg llys, sy'n cynnwys cosb o hyd at ddwy flynedd o garchar a dirwy ddiderfyn.

Yn dilyn gwaith sylweddol a wnaed gan RML, mae'r Awdurdod yn siomedig nad yw'r broblem wedi'i datrys ac mae'r arogl yn parhau i effeithio ar drigolion.

Gan weithio ar y cyd â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC), rydym yn llwyr werthfawrogi na all y cymunedau yr effeithir arnynt oddef hyn mwyach.

Cyhoeddodd CNC fod y set gyntaf o ddyddiadau cau ar gyfer cwblhau camau gweithredu i fynd i'r afael â'r problemau arogleuon parhaus yn safle tirlenwi Withyhedge wedi'u bodloni, wythnos ar ôl cyhoeddi camau gorfodi pellach ar 18 Ebrill. 

Caiff hyn ei fonitro'n ofalus gan CNC i sicrhau bod y gweithredwr yn cydymffurfio â'r holl gamau a nodir yn yr Hysbysiad erbyn 14 Mai.

Ystyriwyd ei bod yn briodol aros nes bod y gweithredwr wedi gwneud gwaith lliniaru i gydymffurfio â'r gofynion gorfodi a gyflwynwyd gan CNC cyn ystyried y camau ychwanegol hyn.

I'r perwyl hwnnw, ar 26 Ebrill 2024, cyflwynodd y Cyngor lythyr hawliad i RML a'u gwahodd i roi ymrwymiadau sydd wedi’u rhwymo yn y gyfraith i leihau'r arogl sy’n achosi niwsans neu wynebu achos cyfreithiol. Gofynnodd y Cyngor hefyd iddynt ddatgelu dogfennau sy'n berthnasol i'r achos, gan gynnwys cofnodion o wastraff y daethpwyd ag i mewn i’r safle tirlenwi neu a dynnwyd allan ohono.

Mae'r Cyngor wedi rhoi tan 14 Mai 2024 i RML i ymateb i'w lythyr hawlio. Mae hyn yn cyd-fynd â'r dyddiad cau presennol a osodwyd gan CNC o dan ei hysbysiad gorfodi.

Prif Weithredwr Will Bramble: "Rydym yn hynod siomedig nad yw RML wedi cyflawni'r camau angenrheidiol i atal yr arogleuon cwbl annerbyniol o'r safle.

"Rydym yn llwyr gefnogi'r camau gorfodi ychwanegol sy'n cael eu cymryd gan CNC ac yn parhau i weithio'n agos gyda nhw i wneud popeth o fewn ein gallu i gywiro'r sefyllfa.

"Mae ein bwriad i ofyn i'r Llys am waharddeb sy'n ei gwneud yn ofynnol i RML atal yr arogl sy’n achosi niwsans sy'n dod o'r safle tirlenwi, yn rhan arall o'n dull cydweithredol. Mae'r arogl o Withyhedge yn cael effaith fawr ar drigolion ac ymwelwyr. Mae'r sefyllfa hon wedi para’n rhy hir ac mae'n annerbyniol."