English icon English
Michael Hooper o Gymdeithas Gofal Sir Benfro gyda'r Aelod Cabinet dros Gyllid y Cynghorydd Alec Cormack a siec grant ar gyfer UK SPF

Prosiect rhifedd i gynorthwyo pobl ddigartref yw’r cynllun cyntaf i’w lansio yn Sir Benfro gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU

Numeracy project to support homeless people first of Pembrokeshire’s UK Shared Prosperity Fund schemes to launch

Mae Cyngor Sir Penfro’n falch o weld cychwyniad y cyntaf o brosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn yr ardal, gan Gymdeithas Gofal Sir Benfro.

Mae Prosiect Rhifedd Cymdeithas Gofal Sir Benfro wedi derbyn £405,000 gan Lywodraeth y DU drwy’r fenter Lluosi, sydd wedi’i thargedu’n benodol at brosiectau sy’n helpu i wella sgiliau mathemateg y genedl.

Mae’n mynd i’r afael ag agenda Ffyniant Bro gan Lywodraeth y DU, a chaiff ei weinyddu gan Gyngor Sir Penfro.

Y prosiect hwn yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, a bydd yn cynorthwyo pobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref i ennill sgiliau ymarferol mewn pynciau yn ymwneud â mathemateg er mwyn eu helpu i gadw eu cartrefi.

Mae nifer y bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref yn cynyddu, a bydd y sgiliau rhifedd, a chymwysterau o bosibl, yn cynorthwyo pobl i reoli eu harian yn fwy llwyddiannus.

Dywedodd Michael Hooper, Rheolwr Gyfarwyddwr Cymdeithas Gofal Sir Benfro: “Mae llawer o dystiolaeth bod sgiliau cyllidebu gwael yn ffactor sylweddol mewn achosi digartrefedd.

“Mae’r prosiect hwn yn targedu unigolion sy’n aml yn anodd eu cyrraedd, ac sy’n cael eu heffeithio’n andwyol yn economaidd a/neu’n gymdeithasol. Bydd dysgwyr yn cael eu cynorthwyo trwy gydol y rhaglen gyda mynediad at diwtoriaid, gweithwyr cymorth a chwnselwyr iechyd meddwl, er mwyn annog ymgysylltiad a dyfalbarhad.”

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, y Cynghorydd Alec Cormack: “Mae’n wych gweld y cyntaf o brosiectau Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael ei lansio, yn enwedig un a fydd o fantais sylweddol i bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

“Mae niferoedd cynyddol o bobl yn wynebu’r posibilrwydd o ddigartrefedd, felly mae’r ffocws hwn ar oresgyn rhwystrau rhag rheoli ôl-ddyledion rhent neu ddyledion eraill, a’r posibilrwydd hefyd o ennill cymwysterau a sgiliau newydd, yn bwysig iawn.”

Yn y llyn Michael Hooper ac Cllr Alec Cormack