English icon English
Adroddiad Greenhill Estyn

Ysgol Greenhill yn croesawu adroddiad Estyn cadarnhaol

Ysgol Greenhill welcomes positive Estyn report

Mae Ysgol Greenhill a Chyngor Sir Penfro wedi croesawu adroddiad Estyn cryf a chadarnhaol iawn ar yr ysgol.

Mae Estyn, arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru, wedi rhyddhau ei chanfyddiadau yn dilyn archwiliad llawn o'r ysgol, sydd wedi’i lleoli yn Ninbych-y-pysgod, a gynhaliwyd ym mis Ionawr 2024.

Nododd yr adroddiad:

  • O dan arweinyddiaeth gefnogol y Pennaeth, mae staff Ysgol Greenhill yn cydweithio'n effeithiol i sicrhau cymuned ddysgu hapus a pharchus. Gyda'i gilydd maent wedi datblygu diwylliant agored a chydweithredol ac maent yn rhannu nod uchelgeisiol i ddod yn ysgol sy'n gwella ei hun.
  • Mae arweinwyr wedi sicrhau gwelliannau mewn sawl maes pwysig o waith yr ysgol, megis dysgu ac agweddau disgyblion a darparu gofal a chymorth ar gyfer lles disgyblion. 
  • Mae dull cydgysylltiedig addas o wella llythrennedd, rhifedd a sgiliau digidol disgyblion, gan gynnwys cefnogaeth i ddisgyblion sydd â sgiliau sylfaenol gwan.
  • Mae arweinwyr yn gofyn am farn disgyblion yn rheolaidd am ansawdd ac addasrwydd ei ddarpariaeth ac yn gwneud newidiadau yn unol â hynny. Mae hyn yn cynnwys gwelliannau i brofiadau dysgu disgyblion ac i'r ddarpariaeth ar gyfer datblygu addysg bersonol a chymdeithasol disgyblion.
  • Mae athrawon yn cynllunio eu gwersi yn dda i sicrhau bod disgyblion yn gwneud cynnydd da yn eu dysgu, eu gwybodaeth pwnc ac wrth ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd perthnasol. Mae cynorthwywyr addysgu yn cydweithio'n dda ag athrawon i sicrhau bod disgyblion y mae angen eu cynorthwyo yn cael cymorth buddiol wrth iddynt weithio.
  • Mae gan yr ysgol ystod eang a gwerthfawr o ddarpariaethau i gefnogi lles disgyblion. Mae'r rhain yn cynnwys canolfannau adnoddau unigol, wedi'u teilwra sy'n darparu cymorth dysgu, ymddygiadol ac emosiynol yn ogystal â chanolfan anogaeth i ddisgyblion â phresenoldeb isel. Mae'r ysgol hefyd yn cynnal canolfan ddysgu awdurdod lleol ar gyfer disgyblion â chyflyrau ar y sbectrwm awtistig.
  • Mae'r tîm anghenion dysgu ychwanegol yn gweithio'n ddi-baid i sicrhau bod disgyblion sy'n defnyddio'r darpariaethau hyn yn cael eu cefnogi'n bwrpasol i'w galluogi i wneud cynnydd yn eu sgiliau dysgu a chymdeithasol.
  • Mae gan ddisgyblion agweddau cadarnhaol tuag at yr ysgol a'u dysgu. Maent yn teimlo'n ddiogel ac yn gwerthfawrogi natur gyfeillgar a chefnogol y staff. Maent yn setlo'n gyflym mewn gwersi ac yn ymgysylltu'n dda mewn gweithgareddau. Mae disgyblion yn gwerthfawrogi'r system 'Barod i Ddysgu' sy'n gwobrwyo ymddygiad cadarnhaol ac yn darparu cefnogaeth berthnasol i unrhyw ddisgybl sy'n dangos ymddygiad negyddol.
  • Mae disgyblion chweched dosbarth yn llysgenhadon cryf dros yr ysgol. Maent yn gyfeillgar ac yn gwrtais tuag at ymwelwyr, yn ymddwyn yn dda ac yn fodelau rôl da i'r disgyblion iau. Mae bron pob disgybl chweched dosbarth yn dweud eu bod yn cael eu cefnogi'n dda i wneud cynnydd yn eu datblygiad academaidd, personol a chymdeithasol. Mae llawer yn elwa'n dda ar gyfleoedd gwerthfawr i arwain a dylanwadu ar agweddau ar waith yr ysgol.
  • Mae uwch swyddogion yn rhedeg nifer o grwpiau disgyblion yr ysgol, mae capteiniaid llys a dirprwy gapteiniaid yn trefnu a rheoli gweithgareddau llysoedd ac mae mentoriaid cymheiriaid hyfforddedig yn cefnogi disgyblion iau gyda'u sgiliau dysgu a chymdeithasol. Yn gyffredinol, mae disgyblion chweched dosbarth yn datblygu i fod yn bobl ifanc aeddfed a gwybodus sy'n canmol y profiadau gwerthfawr y maent wedi'u cael yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol.

Dywedodd y Pennaeth, David Haynes: "Rwyf wrth fy modd ac yn hynod falch o'r adroddiad hwn. Mae'r ysgol wedi gwneud cynnydd cyson dros y blynyddoedd diwethaf ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at yr adeg pan fydd Ysgol Greenhill yn cael ei gosod ymhlith yr ysgolion gorau yng Nghymru.

"Rhaid i mi dalu teyrnged i'r staff a'r llywodraethwyr rhagorol sydd wedi gweithio'n ddi-baid i sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn cael eu gwerthfawrogi a bod eu lles a'u cynnydd yn eu dysgu yn hollbwysig.

"Mae Ysgol Greenhill yn ysgol y gall ein disgyblion, ein teuluoedd a'n cymuned ehangach fod yn falch iawn ohoni."

Dywedodd y Cynghorydd Guy Woodham, Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg: "Mae'r ysgol wedi gwneud cynnydd da yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn adroddiad yr arolygiad.

"Mae arweinyddiaeth gref ac ymroddedig y Pennaeth wedi cyfrannu'n sylweddol at ganlyniad yr arolygiad. Ochr yn ochr â hyn mae cyfraniad y corff llywodraethu a'r gefnogaeth gan yr awdurdod lleol hefyd wedi helpu'r ysgol i gyflawni'n dda. Rwy'n hyderus y bydd yr ysgol yn parhau i wella a ffynnu."

Ychwanegodd Cadeirydd y Corff Llywodraethu, Mrs Heulwen Lear: "Rwyf wrth fy modd bod yr adroddiad yn cydnabod bod 'meithrin perthynas waith gefnogol a chadarnhaol gyda'u disgyblion yn nodwedd gref o addysgu yn Ysgol Greenhill'. Mae llawer o ddisgyblion yn gwneud cynnydd sicr yn eu dysgu a'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth o’r pwnc.

"Mae gwerthoedd Ysgol Greenhill sef caredigrwydd, parch, empathi a dathlu amrywiaeth yn cael eu hadlewyrchu'n dda yn ei hymrwymiad cryf i ddatblygiad personol a chymdeithasol disgyblion. Mae staff lles eu disgyblion yn bwysig iawn i’r staff ac maent yn sensitif i'w hamgylchiadau unigol."

Mae'r adroddiad llawn ar gael ar-lein.