English icon English
Gweinyddes gyda gwallt hir, syth brown yn gwenu gyda hambwrdd o goffi

Datgloi Potensial: Mae menter Dyfodol Sgiliau Cyngor Sir Penfro yn creu cyfleoedd gwaith cyffrous

Unlocking Potential: Pembrokeshire County Council's Skills Futures initiative creates exciting work opportunities

Mewn datblygiad addawol, mae Gwaith yn yr Arfaeth, sy'n elfen ddeinamig o wasanaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Penfro, wedi bod yn corddi’r dyfroedd ers mis Ebrill 2023.

Mae eu prosiect arloesol, "Skills Futures," a ariennir gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, wedi llwyddo i ddarparu hyfforddiant a chymwysterau galwedigaethol i fwy na 100 o unigolion, gan danio llusern o obaith yn y gymuned.

Ond nid dyna'r cyfan - mae Gwaith yn yr Arfaeth yn paratoi i'w gymryd gam ymhellach trwy dywys mewn cyfnod newydd o dwf. Maent ar fin creu 50 o gyfleoedd lleoliad gwaith newydd sbon â thâl, wedi'u cynllunio i rymuso unigolion trwy fireinio eu sgiliau a'u harbenigedd mewn lleoliadau yn y byd go iawn.

Ydych chi'n barod i fod yn rhan o'r daith drawsnewidiol hon?

Mae'r fenter Lleoliadau Gwaith â Thâl yn ymestyn rhaff i'r rheiny sy'n chwilio am waith ar hyn o bryd. Mae gan gyflogwyr gyfle i gyfrannu at dwf personol a phroffesiynol unigolion drwy gynnig profiadau gwaith amhrisiadwy sy'n harneisio a meithrin eu sgiliau mewn amgylchedd gweithle cefnogol.

Mae'r fenter wedi ymrwymo i greu swyddi cwbl newydd ac agor drysau i ragolygon gyrfa cyffrous, gan sicrhau bod unigolion yn parhau i gael eu cyflogi ymhell ar ôl i'r cymhellion cyflog ddod i ben.

Mae'r cyllid o dan y cynllun hwn yn darparu ar gyfer yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn ôl oedran yr unigolyn, Yswiriant Gwladol y cyflogwr, a'r isafswm cyfraniadau cofrestru awtomatig ar gyfer wythnos waith sy'n rhychwantu 16 i 40 awr, dros gyfnod o hyd at 10 wythnos.

Os ydych chi'n awyddus i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun a gwella galluoedd eich sefydliad, nid oes angen i chi edrych ddim pellach.   Dechreuwch heddiw drwy estyn allan at Gwaith yn yr Arfaeth ar futureworks@pembrokeshire.gov.uk

Bydd eu tîm ymroddedig yn eich tywys bob cam o'r ffordd.

Ymunwch â ni i lunio dyfodol mwy disglair drwy "Dyfodol Sgiliau." Gyda'n gilydd, gallwn ddatgloi potensial segur ac adeiladu cymuned gryfach, fwy gwydn.

Mae Gwaith yn yr Arfaeth, sy'n rhan o wasanaeth Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Penfro, wedi ymrwymo i feithrin talent a meithrin twf economaidd yn y gymuned.

Mae "Dyfodol Sgiliau", a ariennir drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn fenter arloesol gyda'r nod o roi'r cymwysterau, y sgiliau a'r profiadau sydd eu hangen ar unigolion i ffynnu yn y gweithle modern.

Trwy bartneriaethau strategol ac atebion arloesol, mae Gwaith yn yr Arfaeth yn trawsnewid bywydau ac yn grymuso unigolion i gyrraedd eu potensial llawn.

Mae'r prosiect Dyfodol Sgiliau hwn wedi derbyn £1,272,701.25 gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

wedi ei ariannu
Ffyniant Bro
Sgiliau