English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 5 o 20

Neyland Pirates u14s 2022-2

Dyddiad cau enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro 2023 yn agosáu

Ydych chi'n adnabod tîm neu unigolyn yn Sir Benfro a gafodd lwyddiant chwaraeon anhygoel y llynedd? Neu hyfforddwr neu wirfoddolwr ymroddedig mewn chwaraeon ar lawr gwlad sy'n haeddu cydnabyddiaeth?

Porthgain cynllun parcio 1

'Porthgain i Bawb' – cynllun newydd yn ceisio datrys problemau parcio

Dechreuodd rhaglen ddwy flynedd yn ddiweddar gyda'r nod o ddod o hyd i atebion seilwaith i oresgyn pwysau parcio a thraffig ym mhentref arfordirol Porthgain a'r ardal ehangach.

Bws hydrogen yn cael ei dreialu rhwng Hwlffordd a Chaerfyrddin

Bws tanwydd hydrogen mewn treial trafnidiaeth gyhoeddus werdd

Mae arddangosiad cyffrous o drafnidiaeth gyhoeddus werdd, ddi-allyriadau ar y gweill yng ngorllewin Cymru gan ddefnyddio bws hydrogen tanwydd rhwng Hwlffordd a Chaerfyrddin.

bws

Lleihau gwasanaethau bysus oherwydd toriadau cyllid Llywodraeth Cymru a llai o deithwyr

Bydd llwybr bysiau yn Sir Benfro yn cael ei effeithio gan doriadau sydd newydd eu cyhoeddi mewn gwasanaethau bysiau ledled gorllewin Cymru.

fflecsi bus

Poppit Rocket yn dod yn wasanaeth fflecsi

Mae'r gwasanaeth bws 405 Poppit Rocket sy'n rhedeg ar hyd yr arfordir rhwng Abergwaun ac Aberteifi bellach yn cael ei weithredu fel gwasanaeth fflecsi.

llyfrau

Llyfrgell Gymunedol Arberth yn ailagor ar ôl gwaith atgyweirio

Bydd Llyfrgell Gymunedol Arberth yn ailagor yn ei chartref yn St James Street ddydd Sadwrn, 7 Hydref ar ôl cwblhau gwaith adeiladu brys ar y safle.

Cloc gyda darnau arian a phlanhigion yn blaguro

Ail gyfle’n agor i wneud cais ar gyfer prosiectau yn Sir Benfro trwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig

Mae Cyngor Sir Penfro wedi agor ail rownd sy’n gwahodd sefydliadau â diddordeb i wneud cais am gyllid gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig (UKSPF).

tri phlentyn yn dysgu sut i ddefnyddio olwyn grochenwaith gyda dyn gwallt llwyd

Ysgolion newydd ac amseroedd cyffrous o'n blaenau ar gyfer Prosiect Sbardun

Gyda chyllid newydd o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin wedi'i sicrhau gan Lywodraeth y DU, mae'r prosiect Sbarduno, Dysgu Sir Benfro wedi gallu ymestyn ei gyrhaeddiad i ysgolion newydd a dyblu'r gefnogaeth mae'n ei gynnig i'w bartneriaid ysgol sydd eisoes wedi'u sefydlu.

Pâr o swyddogion gorfodaeth amgylcheddol ar batrôl

Swyddogion gorfodi yn targedu troseddau amgylcheddol

Mae tîm o swyddogion gorfodi troseddau amgylcheddol bellach wedi bod yn patrolio ar draws Sir Benfro ers dros fis.

Gosod paneli solar yn Ysgol y Frenni

Cyngor Sir Penfro ac Egni Co-op yn gweithio gyda'n gilydd i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd

Mae Cyngor Sir Penfro wedi dyfarnu contract i osod paneli solar ar doeau 20 o ysgolion a chanolfannau hamdden lleol i’r fenter gymdeithasol Gymreig, Egni Co-op.

Rachel Scott a Kate Clarke, athrawon arweiniol Ysgolion sy'n Parchu Hawliau a Llysgenhadon Gwych, disgyblion Jacob Williams a Tilly Prevel.

Ysgol yn derbyn Gwobr Aur fawreddog UNICEF y DU am yr eildro

Mae Ysgol Gymunedol Doc Penfro wedi derbyn gwobr Aur am yr eildro gan raglen Ysgolion sy’n Parchu Hawliau UNICEF y DU.

Blwch pleidleisio ar dalcen gyda'r geiriau gorsaf bleidleisio yn Gymraeg a Saesneg.

Cynghorwyr wedi’u hethol i Gyngor Tref Hwlffordd

Mae datganiad canlyniadau’r is-etholiadau ar gyfer dwy o Wardiau Cyngor Tref Hwlffordd ar gael ar wefan Cyngor Sir Penfro.