English icon English

Newyddion

Canfuwyd 234 eitem, yn dangos tudalen 4 o 20

Rates relief - Rhyddhad ardrethi

Neges atgoffa am ryddhad ardrethi ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch

Mae neges yn mynd allan i fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch yn Sir Benfro i’w hatgoffa i wneud cais am ryddhad ardrethi.

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 16-22 Hydref Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol National Adoption Service

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu yn annog rhagor o Gymry i ystyried mabwysiadu.

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu (16-22 Hydref), mae Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru (NAS) yn parhau ei ymdrechion i annog mwy o bobl i ystyried mabwysiadu. Daw hyn wrth i grwpiau o siblingiaid, plant ag anghenion arbennig, a phlant hŷn yng Nghymru barhau i chwilio am eu ‘cartref am byth’.

Disgyblion Ysgol Bro Gwaun gyda'r pennaeth Paul Edwards a'r Cyfarwyddwr Addysg Steven Richard-Downs

Llwyddiant Ysgol Bro Gwaun yn y Marc Diogelwch Ar-lein yn unigryw yng Nghymru

Mae gan Ysgol Bro Gwaun “ymagwedd glir a chyson ac mae pawb yn gyfrifol am ddiogelwch ar-lein”, gan arwain at ddyfarnu gwobr fawreddog y Marc Diogelwch Ar‑lein.

cymorth digidol

Y Tîm Cymorth Cymunedol Digidol – yma i helpu

Ydych chi, neu ffrind neu aelod o'r teulu, angen cymorth gyda thechnoleg ddigidol?

Dynion a merched tîm Gwaith yn yr Arfaeth yn edrych i fyny at y camera uwchben

Grymuso Lles: Bore coffi ysbrydoledig Gwaith yn yr Arfaeth yn darparu cefnogaeth hanfodol i bobl ar y Cynllun Ailddechrau

Ddydd Gwener, 29 Medi, gosododd Gwaith yn yr Arfaeth y llwyfan ar gyfer bore eithriadol o les ac ymgysylltu, gan weithio mewn partneriaeth â Serco a Maximus i drefnu digwyddiad coffi lles oedd yn hollol drawsnewidiol.

Classroom - Ystafell ddosbarth

Dyddiad cau lleoedd ysgolion uwchradd yn agosáu

Bydd angen i rieni disgyblion Blwyddyn 6 yn Sir Benfro ymgeisio am leoedd ysgolion uwchradd ar gyfer mis Medi 2024 erbyn y dyddiad cau, sef 20 Rhagfyr 2023.

Tîm Wallich

Sefydliad elusennol yn ymgymryd â’r tendr ar gyfer Allgymorth Digartref ar y Stryd

Mae Cyngor Sir Penfro yn hapus i gyhoeddi bod contract ar gyfer y Gwasanaeth Allgymorth Dyfal ar gyfer y Digartref ar y Stryd wedi cael ei ddyfarnu i The Wallich. 

fflecsi Bwcabws-2

Y Cyngor yn sicrhau gwasanaeth newydd yn lle Bwcabus fflecsi

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyhoeddi hwb calonogol i wasanaethau trafnidiaeth lleol drwy sicrhau gwasanaeth newydd yn lle’r gwasanaeth fflesci Bwcabus poblogaidd yr oedd disgwyl iddo ddod i ben y mis hwn.

Gorsaf Bleidleisio Polling station Gorsaf Bleidleisio Polling station

Dweud Eich Dweud ar ddosbarthiadau etholiadol, mannau a gorsafoedd pleidleisio yn Sir Benfro

Bydd Cyngor Sir Penfro yn cynnal adolygiad o ddosbarthiadau etholiadol, mannau pleidleisio a gorsafoedd pleidleisio, gan ddechrau ar 9 Hydref.

Ymweliad Dirprwy Weinidog Hwlffordd

Dirprwy Weinidog yn clywed am gefnogaeth ysgol ar gyfer cydraddoldeb

Fe wnaeth Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru ymweld ag Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd yr wythnos diwethaf i drafod sut mae'r ysgol yn hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant.

Pencampwriaeth Boccia

Disgyblion Ysgol Harri Tudur yn cipio gwobrau ym Mhencampwriaethau Boccia Cymru

Mae dau ffrind o Ysgol Harri Tudur wedi cynrychioli Cymru yn y Pencampwriaethau Boccia – gan ennill gwobrau Arian ac Efydd.

Lisa Roberts a'i thîm arlwyo gyda'r Cyng Sam Skyrme-Blackhall

Staff arlwyo ysgolion ar y rhestr fer mewn nifer o gategorïau gwobrau’r diwydiant ar gyfer Cymru gyfan

Mae gwaith gwych gwasanaeth arlwyo Cyngor Sir Penfro wedi cael ei gydnabod gan nid un ond chwech o leoedd ar restr fer gwobrau LACA Cymru eleni.