English icon English

Newyddion

Canfuwyd 343 eitem, yn dangos tudalen 7 o 29

Aelodau o dîm PWR Pobl

Dathlu llwyddiant y cynllun peilot People PWR wrth gefnogi teuluoedd

Mae Cyngor Sir Penfro a Chyngor ar Bopeth Sir Benfro (CAP) yn dathlu llwyddiant eu prosiect People PWR (Hawliau Lles Sir Benfro) sy’n canolbwyntio ar hawliau lles.

Dyn mewn het yn tynnu llun swigod yn dweud taclo tlodi yn Sir Benfro

Uwchgynhadledd Trechu Tlodi yn canolbwyntio ar wella canlyniadau yn Sir Benfro

Daeth cynrychiolwyr ystod o grwpiau a sefydliadau ar draws y Sir ynghyd i drafod trechu tlodi yn Sir Benfro mewn uwchgynhadledd arbennig y mis hwn.

Maes Parcio Neuadd y Sir

Cau maes parcio Neuadd y Sir dros y penwythnos

Bydd maes parcio Neuadd y Sir yn Hwlffordd ar gau y penwythnos hwn (dydd Sadwrn 24 a dydd Sul 25 Chwefror) tra bod gwaith cynnal a chadw a pheirianneg yn cael ei wneud.

Charles Street, Aberdaugleddau-3

Cynllun newydd i helpu adfywio canol trefi lleol

Mae Cyngor Sir Penfro wedi lansio cynllun newydd i gefnogi canol trefi drwy helpu perchnogion eiddo i adfywio eu heiddo.

menyw yn sefyll paned fawr o de ger ei hwyneb

Cadw'n Gynnes, Cadw'n Iach yn Sir Benfro

Mae Cadw'n Gynnes, Cadw'n Iach unwaith eto yn cefnogi pobl ledled Sir Benfro gyda chostau byw'r gaeaf hwn.

Jane Harries gyda CHTh Dyfed-Powys Dafydd Llywelyn a Phrif Swyddog Addysg Ieuenctid a Chymunedol, Steve Davis.

Comisiynydd yr Heddlu yn amlygu prosiect atal troseddau mewn ysgolion

Ymunodd Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys â Thîm Troseddau Ieuenctid Cyngor Sir Penfro mewn digwyddiad atal troseddu yn ddiweddar.

Aqua culture conference  - Cynhadledd dyframaeth cropped

Cynhadledd i dynnu sylw at gyfleoedd Dyframaeth Sir Benfro

Mae Cyngor Sir Penfro yn gwahodd gweithwyr proffesiynol, arbenigwyr a newydd-ddyfodiaid yn y diwydiant dyframaeth i Gynhadledd Dyframaeth gyntaf y sir.

 Bwyd cropped

Digwyddiad rhwydweithio bwyd yn gwahodd masnachwyr o bob rhan o'r de-orllewin

Gwahoddir masnachwyr i arddangos a blasu prif flasau de-orllewin Cymru mewn digwyddiad rhwydweithio bwyd y mis nesaf.

Steven Richards-Downes, Cerys Foss,  Jeremy Miles, Christine Williams,  Jane Harries, Headteacher,  Paul Davies,  Troy Goodridge

Ymweliad Gweinidogol â dwy o ysgolion Hwlffordd

Mwynhaodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles AS, ymweliadau â dwy o ysgolion Hwlffordd ddydd Gwener, 2 Chwefror.

Blue Peter 1 cropped

Disgyblion Saundersfoot yn cael prif rôl yn rhaglen deledu Blue Peter

Yr wythnos hon, bydd disgyblion o Ysgol Gynradd Gymunedol Saundersfoot yn ymddangos ar Blue Peter, y sioe deledu hynaf yn y byd i blant.

Rhesi o wynebau ar gefndiroedd lliwgar, o bob oed, hil a rhyw

Ceisio sylwadau ar ymrwymiad parhaus i gydraddoldeb yng Nghyngor Sir Penfro

Gofynnir i aelodau'r cyhoedd roi eu barn ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol am y pedair blynedd nesaf.

Golygfa o Gastell Hwlffordd o ychydig islaw gydag un faner yn chwifio a llawer o wyrddni (hen lun)

Disodli polion baneri Castell fel rhan o brosiect adfywio

Mae dau bolyn baneri Castell Hwlffordd, a ddifrodwyd ar ôl stormydd diweddar, wedi cael eu tynnu oddi yno dros dro.